Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Perpetuate

Cách chia động từ perpetuate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perpetuate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERPETUATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perpetuate perpetuating perpetuated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perpetuate perpetuate perpetuates perpetuate perpetuate perpetuate
Hiện tại tiếp diễn am perpetuating are perpetuating is perpetuating are perpetuating are perpetuating are perpetuating
Quá khứ đơn perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated
Quá khứ tiếp diễn was perpetuating were perpetuating was perpetuating were perpetuating were perpetuating were perpetuating
Hiện tại hoàn thành have perpetuated have perpetuated has perpetuated have perpetuated have perpetuated have perpetuated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perpetuating have been perpetuating has been perpetuating have been perpetuating have been perpetuating have been perpetuating
Quá khứ hoàn thành had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perpetuating had been perpetuating had been perpetuating had been perpetuating had been perpetuating had been perpetuating
Tương Lai will perpetuate will perpetuate will perpetuate will perpetuate will perpetuate will perpetuate
TL Tiếp Diễn will be perpetuating will be perpetuating will be perpetuating will be perpetuating will be perpetuating will be perpetuating
Tương Lai hoàn thành will have perpetuated will have perpetuated will have perpetuated will have perpetuated will have perpetuated will have perpetuated
TL HT Tiếp Diễn will have been perpetuating will have been perpetuating will have been perpetuating will have been perpetuating will have been perpetuating will have been perpetuating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perpetuate would perpetuate would perpetuate would perpetuate would perpetuate would perpetuate
Conditional Perfect would have perpetuated would have perpetuated would have perpetuated would have perpetuated would have perpetuated would have perpetuated
Conditional Present Progressive would be perpetuating would be perpetuating would be perpetuating would be perpetuating would be perpetuating would be perpetuating
Conditional Perfect Progressive would have been perpetuating would have been perpetuating would have been perpetuating would have been perpetuating would have been perpetuating would have been perpetuating
Present Subjunctive perpetuate perpetuate perpetuate perpetuate perpetuate perpetuate
Past Subjunctive perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated perpetuated
Past Perfect Subjunctive had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated had perpetuated
Imperative perpetuate Let′s perpetuate perpetuate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. untrue dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button