Whisper

whisper

Cách chia động từ whisper rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ whisper ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHISPER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to whisper whispering whispered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn whisper whisper whispers whisper whisper whisper
Hiện tại tiếp diễn am whispering are whispering is whispering are whispering are whispering are whispering
Quá khứ đơn whispered whispered whispered whispered whispered whispered
Quá khứ tiếp diễn was whispering were whispering was whispering were whispering were whispering were whispering
Hiện tại hoàn thành have whispered have whispered has whispered have whispered have whispered have whispered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been whispering have been whispering has been whispering have been whispering have been whispering have been whispering
Quá khứ hoàn thành had whispered had whispered had whispered had whispered had whispered had whispered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been whispering had been whispering had been whispering had been whispering had been whispering had been whispering
Tương Lai will whisper will whisper will whisper will whisper will whisper will whisper
TL Tiếp Diễn will be whispering will be whispering will be whispering will be whispering will be whispering will be whispering
Tương Lai hoàn thành will have whispered will have whispered will have whispered will have whispered will have whispered will have whispered
TL HT Tiếp Diễn will have been whispering will have been whispering will have been whispering will have been whispering will have been whispering will have been whispering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would whisper would whisper would whisper would whisper would whisper would whisper
Conditional Perfect would have whispered would have whispered would have whispered would have whispered would have whispered would have whispered
Conditional Present Progressive would be whispering would be whispering would be whispering would be whispering would be whispering would be whispering
Conditional Perfect Progressive would have been whispering would have been whispering would have been whispering would have been whispering would have been whispering would have been whispering
Present Subjunctive whisper whisper whisper whisper whisper whisper
Past Subjunctive whispered whispered whispered whispered whispered whispered
Past Perfect Subjunctive had whispered had whispered had whispered had whispered had whispered had whispered
Imperative whisper Let′s whisper whisper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating agencies.

Back to top button