Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Purge

Cách chia động từ purge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ purge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PURGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to purge purging purged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn purge purge purges purge purge purge
Hiện tại tiếp diễn am purging are purging is purging are purging are purging are purging
Quá khứ đơn purged purged purged purged purged purged
Quá khứ tiếp diễn was purging were purging was purging were purging were purging were purging
Hiện tại hoàn thành have purged have purged has purged have purged have purged have purged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been purging have been purging has been purging have been purging have been purging have been purging
Quá khứ hoàn thành had purged had purged had purged had purged had purged had purged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been purging had been purging had been purging had been purging had been purging had been purging
Tương Lai will purge will purge will purge will purge will purge will purge
TL Tiếp Diễn will be purging will be purging will be purging will be purging will be purging will be purging
Tương Lai hoàn thành will have purged will have purged will have purged will have purged will have purged will have purged
TL HT Tiếp Diễn will have been purging will have been purging will have been purging will have been purging will have been purging will have been purging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would purge would purge would purge would purge would purge would purge
Conditional Perfect would have purged would have purged would have purged would have purged would have purged would have purged
Conditional Present Progressive would be purging would be purging would be purging would be purging would be purging would be purging
Conditional Perfect Progressive would have been purging would have been purging would have been purging would have been purging would have been purging would have been purging
Present Subjunctive purge purge purge purge purge purge
Past Subjunctive purged purged purged purged purged purged
Past Perfect Subjunctive had purged had purged had purged had purged had purged had purged
Imperative purge Let′s purge purge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button