Sharpen

Cách chia động từ sharpen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sharpen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHARPEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sharpen sharpening sharpened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sharpen sharpen sharpens sharpen sharpen sharpen
Hiện tại tiếp diễn am sharpening are sharpening is sharpening are sharpening are sharpening are sharpening
Quá khứ đơn sharpened sharpened sharpened sharpened sharpened sharpened
Quá khứ tiếp diễn was sharpening were sharpening was sharpening were sharpening were sharpening were sharpening
Hiện tại hoàn thành have sharpened have sharpened has sharpened have sharpened have sharpened have sharpened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sharpening have been sharpening has been sharpening have been sharpening have been sharpening have been sharpening
Quá khứ hoàn thành had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sharpening had been sharpening had been sharpening had been sharpening had been sharpening had been sharpening
Tương Lai will sharpen will sharpen will sharpen will sharpen will sharpen will sharpen
TL Tiếp Diễn will be sharpening will be sharpening will be sharpening will be sharpening will be sharpening will be sharpening
Tương Lai hoàn thành will have sharpened will have sharpened will have sharpened will have sharpened will have sharpened will have sharpened
TL HT Tiếp Diễn will have been sharpening will have been sharpening will have been sharpening will have been sharpening will have been sharpening will have been sharpening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sharpen would sharpen would sharpen would sharpen would sharpen would sharpen
Conditional Perfect would have sharpened would have sharpened would have sharpened would have sharpened would have sharpened would have sharpened
Conditional Present Progressive would be sharpening would be sharpening would be sharpening would be sharpening would be sharpening would be sharpening
Conditional Perfect Progressive would have been sharpening would have been sharpening would have been sharpening would have been sharpening would have been sharpening would have been sharpening
Present Subjunctive sharpen sharpen sharpen sharpen sharpen sharpen
Past Subjunctive sharpened sharpened sharpened sharpened sharpened sharpened
Past Perfect Subjunctive had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened had sharpened
Imperative sharpen Let′s sharpen sharpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. shes dating with the gangster.

Nên đọc
Close
Back to top button