Renovate

Cách chia động từ renovate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ renovate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RENOVATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to renovate renovating renovated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn renovate renovate renovates renovate renovate renovate
Hiện tại tiếp diễn am renovating are renovating is renovating are renovating are renovating are renovating
Quá khứ đơn renovated renovated renovated renovated renovated renovated
Quá khứ tiếp diễn was renovating were renovating was renovating were renovating were renovating were renovating
Hiện tại hoàn thành have renovated have renovated has renovated have renovated have renovated have renovated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been renovating have been renovating has been renovating have been renovating have been renovating have been renovating
Quá khứ hoàn thành had renovated had renovated had renovated had renovated had renovated had renovated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been renovating had been renovating had been renovating had been renovating had been renovating had been renovating
Tương Lai will renovate will renovate will renovate will renovate will renovate will renovate
TL Tiếp Diễn will be renovating will be renovating will be renovating will be renovating will be renovating will be renovating
Tương Lai hoàn thành will have renovated will have renovated will have renovated will have renovated will have renovated will have renovated
TL HT Tiếp Diễn will have been renovating will have been renovating will have been renovating will have been renovating will have been renovating will have been renovating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would renovate would renovate would renovate would renovate would renovate would renovate
Conditional Perfect would have renovated would have renovated would have renovated would have renovated would have renovated would have renovated
Conditional Present Progressive would be renovating would be renovating would be renovating would be renovating would be renovating would be renovating
Conditional Perfect Progressive would have been renovating would have been renovating would have been renovating would have been renovating would have been renovating would have been renovating
Present Subjunctive renovate renovate renovate renovate renovate renovate
Past Subjunctive renovated renovated renovated renovated renovated renovated
Past Perfect Subjunctive had renovated had renovated had renovated had renovated had renovated had renovated
Imperative renovate Let′s renovate renovate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button