Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Revoke

Cách chia động từ revoke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ revoke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVOKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to revoke revoking revoked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn revoke revoke revokes revoke revoke revoke
Hiện tại tiếp diễn am revoking are revoking is revoking are revoking are revoking are revoking
Quá khứ đơn revoked revoked revoked revoked revoked revoked
Quá khứ tiếp diễn was revoking were revoking was revoking were revoking were revoking were revoking
Hiện tại hoàn thành have revoked have revoked has revoked have revoked have revoked have revoked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revoking have been revoking has been revoking have been revoking have been revoking have been revoking
Quá khứ hoàn thành had revoked had revoked had revoked had revoked had revoked had revoked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revoking had been revoking had been revoking had been revoking had been revoking had been revoking
Tương Lai will revoke will revoke will revoke will revoke will revoke will revoke
TL Tiếp Diễn will be revoking will be revoking will be revoking will be revoking will be revoking will be revoking
Tương Lai hoàn thành will have revoked will have revoked will have revoked will have revoked will have revoked will have revoked
TL HT Tiếp Diễn will have been revoking will have been revoking will have been revoking will have been revoking will have been revoking will have been revoking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would revoke would revoke would revoke would revoke would revoke would revoke
Conditional Perfect would have revoked would have revoked would have revoked would have revoked would have revoked would have revoked
Conditional Present Progressive would be revoking would be revoking would be revoking would be revoking would be revoking would be revoking
Conditional Perfect Progressive would have been revoking would have been revoking would have been revoking would have been revoking would have been revoking would have been revoking
Present Subjunctive revoke revoke revoke revoke revoke revoke
Past Subjunctive revoked revoked revoked revoked revoked revoked
Past Perfect Subjunctive had revoked had revoked had revoked had revoked had revoked had revoked
Imperative revoke Let′s revoke revoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is ariana grande dating.

Nên đọc
Close
Back to top button