Rush

Cách chia động từ rush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rush rushing rushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rush rush rushes rush rush rush
Hiện tại tiếp diễn am rushing are rushing is rushing are rushing are rushing are rushing
Quá khứ đơn rushed rushed rushed rushed rushed rushed
Quá khứ tiếp diễn was rushing were rushing was rushing were rushing were rushing were rushing
Hiện tại hoàn thành have rushed have rushed has rushed have rushed have rushed have rushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rushing have been rushing has been rushing have been rushing have been rushing have been rushing
Quá khứ hoàn thành had rushed had rushed had rushed had rushed had rushed had rushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rushing had been rushing had been rushing had been rushing had been rushing had been rushing
Tương Lai will rush will rush will rush will rush will rush will rush
TL Tiếp Diễn will be rushing will be rushing will be rushing will be rushing will be rushing will be rushing
Tương Lai hoàn thành will have rushed will have rushed will have rushed will have rushed will have rushed will have rushed
TL HT Tiếp Diễn will have been rushing will have been rushing will have been rushing will have been rushing will have been rushing will have been rushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rush would rush would rush would rush would rush would rush
Conditional Perfect would have rushed would have rushed would have rushed would have rushed would have rushed would have rushed
Conditional Present Progressive would be rushing would be rushing would be rushing would be rushing would be rushing would be rushing
Conditional Perfect Progressive would have been rushing would have been rushing would have been rushing would have been rushing would have been rushing would have been rushing
Present Subjunctive rush rush rush rush rush rush
Past Subjunctive rushed rushed rushed rushed rushed rushed
Past Perfect Subjunctive had rushed had rushed had rushed had rushed had rushed had rushed
Imperative rush Let′s rush rush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button