Show

Cách chia động từ show rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ show ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to show showing shown
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn show show shows show show show
Hiện tại tiếp diễn am showing are showing is showing are showing are showing are showing
Quá khứ đơn showed showed showed showed showed showed
Quá khứ tiếp diễn was showing were showing was showing were showing were showing were showing
Hiện tại hoàn thành have shown have shown has shown have shown have shown have shown
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been showing have been showing has been showing have been showing have been showing have been showing
Quá khứ hoàn thành had shown had shown had shown had shown had shown had shown
QK hoàn thành Tiếp diễn had been showing had been showing had been showing had been showing had been showing had been showing
Tương Lai will show will show will show will show will show will show
TL Tiếp Diễn will be showing will be showing will be showing will be showing will be showing will be showing
Tương Lai hoàn thành will have shown will have shown will have shown will have shown will have shown will have shown
TL HT Tiếp Diễn will have been showing will have been showing will have been showing will have been showing will have been showing will have been showing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would show would show would show would show would show would show
Conditional Perfect would have shown would have shown would have shown would have shown would have shown would have shown
Conditional Present Progressive would be showing would be showing would be showing would be showing would be showing would be showing
Conditional Perfect Progressive would have been showing would have been showing would have been showing would have been showing would have been showing would have been showing
Present Subjunctive show show show show show show
Past Subjunctive showed showed showed showed showed showed
Past Perfect Subjunctive had shown had shown had shown had shown had shown had shown
Imperative show Let′s show show

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button