Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sing

Cách chia động từ sing rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sing ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sing singing sung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sing sing sings sing sing sing
Hiện tại tiếp diễn am singing are singing is singing are singing are singing are singing
Quá khứ đơn sang sang sang sang sang sang
Quá khứ tiếp diễn was singing were singing was singing were singing were singing were singing
Hiện tại hoàn thành have sung have sung has sung have sung have sung have sung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been singing have been singing has been singing have been singing have been singing have been singing
Quá khứ hoàn thành had sung had sung had sung had sung had sung had sung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been singing had been singing had been singing had been singing had been singing had been singing
Tương Lai will sing will sing will sing will sing will sing will sing
TL Tiếp Diễn will be singing will be singing will be singing will be singing will be singing will be singing
Tương Lai hoàn thành will have sung will have sung will have sung will have sung will have sung will have sung
TL HT Tiếp Diễn will have been singing will have been singing will have been singing will have been singing will have been singing will have been singing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sing would sing would sing would sing would sing would sing
Conditional Perfect would have sung would have sung would have sung would have sung would have sung would have sung
Conditional Present Progressive would be singing would be singing would be singing would be singing would be singing would be singing
Conditional Perfect Progressive would have been singing would have been singing would have been singing would have been singing would have been singing would have been singing
Present Subjunctive sing sing sing sing sing sing
Past Subjunctive sang sang sang sang sang sang
Past Perfect Subjunctive had sung had sung had sung had sung had sung had sung
Imperative sing Let′s sing sing

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button