Swap

Cách chia động từ swap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swap swapping swapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swap swap swaps swap swap swap
Hiện tại tiếp diễn am swapping are swapping is swapping are swapping are swapping are swapping
Quá khứ đơn swapped swapped swapped swapped swapped swapped
Quá khứ tiếp diễn was swapping were swapping was swapping were swapping were swapping were swapping
Hiện tại hoàn thành have swapped have swapped has swapped have swapped have swapped have swapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swapping have been swapping has been swapping have been swapping have been swapping have been swapping
Quá khứ hoàn thành had swapped had swapped had swapped had swapped had swapped had swapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swapping had been swapping had been swapping had been swapping had been swapping had been swapping
Tương Lai will swap will swap will swap will swap will swap will swap
TL Tiếp Diễn will be swapping will be swapping will be swapping will be swapping will be swapping will be swapping
Tương Lai hoàn thành will have swapped will have swapped will have swapped will have swapped will have swapped will have swapped
TL HT Tiếp Diễn will have been swapping will have been swapping will have been swapping will have been swapping will have been swapping will have been swapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swap would swap would swap would swap would swap would swap
Conditional Perfect would have swapped would have swapped would have swapped would have swapped would have swapped would have swapped
Conditional Present Progressive would be swapping would be swapping would be swapping would be swapping would be swapping would be swapping
Conditional Perfect Progressive would have been swapping would have been swapping would have been swapping would have been swapping would have been swapping would have been swapping
Present Subjunctive swap swap swap swap swap swap
Past Subjunctive swapped swapped swapped swapped swapped swapped
Past Perfect Subjunctive had swapped had swapped had swapped had swapped had swapped had swapped
Imperative swap Let′s swap swap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best dating app toronto.

Back to top button