Telephone

Cách chia động từ telephone rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ telephone ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TELEPHONE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to telephone telephoning telephoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn telephone telephone telephones telephone telephone telephone
Hiện tại tiếp diễn am telephoning are telephoning is telephoning are telephoning are telephoning are telephoning
Quá khứ đơn telephoned telephoned telephoned telephoned telephoned telephoned
Quá khứ tiếp diễn was telephoning were telephoning was telephoning were telephoning were telephoning were telephoning
Hiện tại hoàn thành have telephoned have telephoned has telephoned have telephoned have telephoned have telephoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been telephoning have been telephoning has been telephoning have been telephoning have been telephoning have been telephoning
Quá khứ hoàn thành had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been telephoning had been telephoning had been telephoning had been telephoning had been telephoning had been telephoning
Tương Lai will telephone will telephone will telephone will telephone will telephone will telephone
TL Tiếp Diễn will be telephoning will be telephoning will be telephoning will be telephoning will be telephoning will be telephoning
Tương Lai hoàn thành will have telephoned will have telephoned will have telephoned will have telephoned will have telephoned will have telephoned
TL HT Tiếp Diễn will have been telephoning will have been telephoning will have been telephoning will have been telephoning will have been telephoning will have been telephoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would telephone would telephone would telephone would telephone would telephone would telephone
Conditional Perfect would have telephoned would have telephoned would have telephoned would have telephoned would have telephoned would have telephoned
Conditional Present Progressive would be telephoning would be telephoning would be telephoning would be telephoning would be telephoning would be telephoning
Conditional Perfect Progressive would have been telephoning would have been telephoning would have been telephoning would have been telephoning would have been telephoning would have been telephoning
Present Subjunctive telephone telephone telephone telephone telephone telephone
Past Subjunctive telephoned telephoned telephoned telephoned telephoned telephoned
Past Perfect Subjunctive had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned had telephoned
Imperative telephone Let′s telephone telephone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button