Time

Cách chia động từ time rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ time ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TIME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to time timing timed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn time time times time time time
Hiện tại tiếp diễn am timing are timing is timing are timing are timing are timing
Quá khứ đơn timed timed timed timed timed timed
Quá khứ tiếp diễn was timing were timing was timing were timing were timing were timing
Hiện tại hoàn thành have timed have timed has timed have timed have timed have timed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been timing have been timing has been timing have been timing have been timing have been timing
Quá khứ hoàn thành had timed had timed had timed had timed had timed had timed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been timing had been timing had been timing had been timing had been timing had been timing
Tương Lai will time will time will time will time will time will time
TL Tiếp Diễn will be timing will be timing will be timing will be timing will be timing will be timing
Tương Lai hoàn thành will have timed will have timed will have timed will have timed will have timed will have timed
TL HT Tiếp Diễn will have been timing will have been timing will have been timing will have been timing will have been timing will have been timing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would time would time would time would time would time would time
Conditional Perfect would have timed would have timed would have timed would have timed would have timed would have timed
Conditional Present Progressive would be timing would be timing would be timing would be timing would be timing would be timing
Conditional Perfect Progressive would have been timing would have been timing would have been timing would have been timing would have been timing would have been timing
Present Subjunctive time time time time time time
Past Subjunctive timed timed timed timed timed timed
Past Perfect Subjunctive had timed had timed had timed had timed had timed had timed
Imperative time Let′s time time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button