Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Titillate

Cách chia động từ titillate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ titillate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TITILLATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to titillate titillating titillated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn titillate titillate titillates titillate titillate titillate
Hiện tại tiếp diễn am titillating are titillating is titillating are titillating are titillating are titillating
Quá khứ đơn titillated titillated titillated titillated titillated titillated
Quá khứ tiếp diễn was titillating were titillating was titillating were titillating were titillating were titillating
Hiện tại hoàn thành have titillated have titillated has titillated have titillated have titillated have titillated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been titillating have been titillating has been titillating have been titillating have been titillating have been titillating
Quá khứ hoàn thành had titillated had titillated had titillated had titillated had titillated had titillated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been titillating had been titillating had been titillating had been titillating had been titillating had been titillating
Tương Lai will titillate will titillate will titillate will titillate will titillate will titillate
TL Tiếp Diễn will be titillating will be titillating will be titillating will be titillating will be titillating will be titillating
Tương Lai hoàn thành will have titillated will have titillated will have titillated will have titillated will have titillated will have titillated
TL HT Tiếp Diễn will have been titillating will have been titillating will have been titillating will have been titillating will have been titillating will have been titillating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would titillate would titillate would titillate would titillate would titillate would titillate
Conditional Perfect would have titillated would have titillated would have titillated would have titillated would have titillated would have titillated
Conditional Present Progressive would be titillating would be titillating would be titillating would be titillating would be titillating would be titillating
Conditional Perfect Progressive would have been titillating would have been titillating would have been titillating would have been titillating would have been titillating would have been titillating
Present Subjunctive titillate titillate titillate titillate titillate titillate
Past Subjunctive titillated titillated titillated titillated titillated titillated
Past Perfect Subjunctive had titillated had titillated had titillated had titillated had titillated had titillated
Imperative titillate Let′s titillate titillate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. pick up lines for internet dating.

Nên đọc
Close
Back to top button