Vie

Cách chia động từ vie rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vie ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vie vying vied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vie vie vies vie vie vie
Hiện tại tiếp diễn am vying are vying is vying are vying are vying are vying
Quá khứ đơn vied vied vied vied vied vied
Quá khứ tiếp diễn was vying were vying was vying were vying were vying were vying
Hiện tại hoàn thành have vied have vied has vied have vied have vied have vied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vying have been vying has been vying have been vying have been vying have been vying
Quá khứ hoàn thành had vied had vied had vied had vied had vied had vied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vying had been vying had been vying had been vying had been vying had been vying
Tương Lai will vie will vie will vie will vie will vie will vie
TL Tiếp Diễn will be vying will be vying will be vying will be vying will be vying will be vying
Tương Lai hoàn thành will have vied will have vied will have vied will have vied will have vied will have vied
TL HT Tiếp Diễn will have been vying will have been vying will have been vying will have been vying will have been vying will have been vying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vie would vie would vie would vie would vie would vie
Conditional Perfect would have vied would have vied would have vied would have vied would have vied would have vied
Conditional Present Progressive would be vying would be vying would be vying would be vying would be vying would be vying
Conditional Perfect Progressive would have been vying would have been vying would have been vying would have been vying would have been vying would have been vying
Present Subjunctive vie vie vie vie vie vie
Past Subjunctive vied vied vied vied vied vied
Past Perfect Subjunctive had vied had vied had vied had vied had vied had vied
Imperative vie Let′s vie vie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button