Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Vomit

Cách chia động từ vomit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vomit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VOMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vomit vomiting vomited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vomit vomit vomits vomit vomit vomit
Hiện tại tiếp diễn am vomiting are vomiting is vomiting are vomiting are vomiting are vomiting
Quá khứ đơn vomited vomited vomited vomited vomited vomited
Quá khứ tiếp diễn was vomiting were vomiting was vomiting were vomiting were vomiting were vomiting
Hiện tại hoàn thành have vomited have vomited has vomited have vomited have vomited have vomited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vomiting have been vomiting has been vomiting have been vomiting have been vomiting have been vomiting
Quá khứ hoàn thành had vomited had vomited had vomited had vomited had vomited had vomited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vomiting had been vomiting had been vomiting had been vomiting had been vomiting had been vomiting
Tương Lai will vomit will vomit will vomit will vomit will vomit will vomit
TL Tiếp Diễn will be vomiting will be vomiting will be vomiting will be vomiting will be vomiting will be vomiting
Tương Lai hoàn thành will have vomited will have vomited will have vomited will have vomited will have vomited will have vomited
TL HT Tiếp Diễn will have been vomiting will have been vomiting will have been vomiting will have been vomiting will have been vomiting will have been vomiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vomit would vomit would vomit would vomit would vomit would vomit
Conditional Perfect would have vomited would have vomited would have vomited would have vomited would have vomited would have vomited
Conditional Present Progressive would be vomiting would be vomiting would be vomiting would be vomiting would be vomiting would be vomiting
Conditional Perfect Progressive would have been vomiting would have been vomiting would have been vomiting would have been vomiting would have been vomiting would have been vomiting
Present Subjunctive vomit vomit vomit vomit vomit vomit
Past Subjunctive vomited vomited vomited vomited vomited vomited
Past Perfect Subjunctive had vomited had vomited had vomited had vomited had vomited had vomited
Imperative vomit Let′s vomit vomit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meetup winnipeg.

Nên đọc
Close
Back to top button