Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wake

wake

Cách chia động từ wake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wake waking woken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wake wake wakes wake wake wake
Hiện tại tiếp diễn am waking are waking is waking are waking are waking are waking
Quá khứ đơn woke woke woke woke woke woke
Quá khứ tiếp diễn was waking were waking was waking were waking were waking were waking
Hiện tại hoàn thành have woken have woken has woken have woken have woken have woken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waking have been waking has been waking have been waking have been waking have been waking
Quá khứ hoàn thành had woken had woken had woken had woken had woken had woken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waking had been waking had been waking had been waking had been waking had been waking
Tương Lai will wake will wake will wake will wake will wake will wake
TL Tiếp Diễn will be waking will be waking will be waking will be waking will be waking will be waking
Tương Lai hoàn thành will have woken will have woken will have woken will have woken will have woken will have woken
TL HT Tiếp Diễn will have been waking will have been waking will have been waking will have been waking will have been waking will have been waking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wake would wake would wake would wake would wake would wake
Conditional Perfect would have woken would have woken would have woken would have woken would have woken would have woken
Conditional Present Progressive would be waking would be waking would be waking would be waking would be waking would be waking
Conditional Perfect Progressive would have been waking would have been waking would have been waking would have been waking would have been waking would have been waking
Present Subjunctive wake wake wake wake wake wake
Past Subjunctive woke woke woke woke woke woke
Past Perfect Subjunctive had woken had woken had woken had woken had woken had woken
Imperative wake Let′s wake wake

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button