Become

Cách chia động từ become rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ become ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BECOME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to become becoming become
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn become become becomes become become become
Hiện tại tiếp diễn am becoming are becoming is becoming are becoming are becoming are becoming
Quá khứ đơn became became became became became became
Quá khứ tiếp diễn was becoming were becoming was becoming were becoming were becoming were becoming
Hiện tại hoàn thành have become have become has become have become have become have become
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been becoming have been becoming has been becoming have been becoming have been becoming have been becoming
Quá khứ hoàn thành had become had become had become had become had become had become
QK hoàn thành Tiếp diễn had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming
Tương Lai will become will become will become will become will become will become
TL Tiếp Diễn will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming
Tương Lai hoàn thành will have become will have become will have become will have become will have become will have become
TL HT Tiếp Diễn will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would become would become would become would become would become would become
Conditional Perfect would have become would have become would have become would have become would have become would have become
Conditional Present Progressive would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming
Conditional Perfect Progressive would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming
Present Subjunctive become become become become become become
Past Subjunctive became became became became became became
Past Perfect Subjunctive had become had become had become had become had become had become
Imperative become Let′s become become

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button