Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enroll

Cách chia động từ enroll rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enroll ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENROLL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enroll enrolling enrolled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enroll enroll enrolls enroll enroll enroll
Hiện tại tiếp diễn am enrolling are enrolling is enrolling are enrolling are enrolling are enrolling
Quá khứ đơn enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled
Quá khứ tiếp diễn was enrolling were enrolling was enrolling were enrolling were enrolling were enrolling
Hiện tại hoàn thành have enrolled have enrolled has enrolled have enrolled have enrolled have enrolled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enrolling have been enrolling has been enrolling have been enrolling have been enrolling have been enrolling
Quá khứ hoàn thành had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enrolling had been enrolling had been enrolling had been enrolling had been enrolling had been enrolling
Tương Lai will enroll will enroll will enroll will enroll will enroll will enroll
TL Tiếp Diễn will be enrolling will be enrolling will be enrolling will be enrolling will be enrolling will be enrolling
Tương Lai hoàn thành will have enrolled will have enrolled will have enrolled will have enrolled will have enrolled will have enrolled
TL HT Tiếp Diễn will have been enrolling will have been enrolling will have been enrolling will have been enrolling will have been enrolling will have been enrolling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enroll would enroll would enroll would enroll would enroll would enroll
Conditional Perfect would have enrolled would have enrolled would have enrolled would have enrolled would have enrolled would have enrolled
Conditional Present Progressive would be enrolling would be enrolling would be enrolling would be enrolling would be enrolling would be enrolling
Conditional Perfect Progressive would have been enrolling would have been enrolling would have been enrolling would have been enrolling would have been enrolling would have been enrolling
Present Subjunctive enroll enroll enroll enroll enroll enroll
Past Subjunctive enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled
Past Perfect Subjunctive had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled had enrolled
Imperative enroll Let′s enroll enroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button