Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Foul

Cách chia động từ foul rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ foul ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FOUL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to foul fouling fouled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn foul foul fouls foul foul foul
Hiện tại tiếp diễn am fouling are fouling is fouling are fouling are fouling are fouling
Quá khứ đơn fouled fouled fouled fouled fouled fouled
Quá khứ tiếp diễn was fouling were fouling was fouling were fouling were fouling were fouling
Hiện tại hoàn thành have fouled have fouled has fouled have fouled have fouled have fouled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fouling have been fouling has been fouling have been fouling have been fouling have been fouling
Quá khứ hoàn thành had fouled had fouled had fouled had fouled had fouled had fouled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fouling had been fouling had been fouling had been fouling had been fouling had been fouling
Tương Lai will foul will foul will foul will foul will foul will foul
TL Tiếp Diễn will be fouling will be fouling will be fouling will be fouling will be fouling will be fouling
Tương Lai hoàn thành will have fouled will have fouled will have fouled will have fouled will have fouled will have fouled
TL HT Tiếp Diễn will have been fouling will have been fouling will have been fouling will have been fouling will have been fouling will have been fouling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would foul would foul would foul would foul would foul would foul
Conditional Perfect would have fouled would have fouled would have fouled would have fouled would have fouled would have fouled
Conditional Present Progressive would be fouling would be fouling would be fouling would be fouling would be fouling would be fouling
Conditional Perfect Progressive would have been fouling would have been fouling would have been fouling would have been fouling would have been fouling would have been fouling
Present Subjunctive foul foul foul foul foul foul
Past Subjunctive fouled fouled fouled fouled fouled fouled
Past Perfect Subjunctive had fouled had fouled had fouled had fouled had fouled had fouled
Imperative foul Let′s foul foul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button