Search

Cách chia động từ search rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ search ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEARCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to search searching searched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn search search searches search search search
Hiện tại tiếp diễn am searching are searching is searching are searching are searching are searching
Quá khứ đơn searched searched searched searched searched searched
Quá khứ tiếp diễn was searching were searching was searching were searching were searching were searching
Hiện tại hoàn thành have searched have searched has searched have searched have searched have searched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been searching have been searching has been searching have been searching have been searching have been searching
Quá khứ hoàn thành had searched had searched had searched had searched had searched had searched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been searching had been searching had been searching had been searching had been searching had been searching
Tương Lai will search will search will search will search will search will search
TL Tiếp Diễn will be searching will be searching will be searching will be searching will be searching will be searching
Tương Lai hoàn thành will have searched will have searched will have searched will have searched will have searched will have searched
TL HT Tiếp Diễn will have been searching will have been searching will have been searching will have been searching will have been searching will have been searching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would search would search would search would search would search would search
Conditional Perfect would have searched would have searched would have searched would have searched would have searched would have searched
Conditional Present Progressive would be searching would be searching would be searching would be searching would be searching would be searching
Conditional Perfect Progressive would have been searching would have been searching would have been searching would have been searching would have been searching would have been searching
Present Subjunctive search search search search search search
Past Subjunctive searched searched searched searched searched searched
Past Perfect Subjunctive had searched had searched had searched had searched had searched had searched
Imperative search Let′s search search

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button