Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Unlock

Cách chia động từ unlock rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unlock ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNLOCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unlock unlocking unlocked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unlock unlock unlocks unlock unlock unlock
Hiện tại tiếp diễn am unlocking are unlocking is unlocking are unlocking are unlocking are unlocking
Quá khứ đơn unlocked unlocked unlocked unlocked unlocked unlocked
Quá khứ tiếp diễn was unlocking were unlocking was unlocking were unlocking were unlocking were unlocking
Hiện tại hoàn thành have unlocked have unlocked has unlocked have unlocked have unlocked have unlocked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unlocking have been unlocking has been unlocking have been unlocking have been unlocking have been unlocking
Quá khứ hoàn thành had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unlocking had been unlocking had been unlocking had been unlocking had been unlocking had been unlocking
Tương Lai will unlock will unlock will unlock will unlock will unlock will unlock
TL Tiếp Diễn will be unlocking will be unlocking will be unlocking will be unlocking will be unlocking will be unlocking
Tương Lai hoàn thành will have unlocked will have unlocked will have unlocked will have unlocked will have unlocked will have unlocked
TL HT Tiếp Diễn will have been unlocking will have been unlocking will have been unlocking will have been unlocking will have been unlocking will have been unlocking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unlock would unlock would unlock would unlock would unlock would unlock
Conditional Perfect would have unlocked would have unlocked would have unlocked would have unlocked would have unlocked would have unlocked
Conditional Present Progressive would be unlocking would be unlocking would be unlocking would be unlocking would be unlocking would be unlocking
Conditional Perfect Progressive would have been unlocking would have been unlocking would have been unlocking would have been unlocking would have been unlocking would have been unlocking
Present Subjunctive unlock unlock unlock unlock unlock unlock
Past Subjunctive unlocked unlocked unlocked unlocked unlocked unlocked
Past Perfect Subjunctive had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked had unlocked
Imperative unlock Let′s unlock unlock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button