Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wait

Cách chia động từ wait rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wait ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wait waiting waited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wait wait waits wait wait wait
Hiện tại tiếp diễn am waiting are waiting is waiting are waiting are waiting are waiting
Quá khứ đơn waited waited waited waited waited waited
Quá khứ tiếp diễn was waiting were waiting was waiting were waiting were waiting were waiting
Hiện tại hoàn thành have waited have waited has waited have waited have waited have waited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waiting have been waiting has been waiting have been waiting have been waiting have been waiting
Quá khứ hoàn thành had waited had waited had waited had waited had waited had waited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waiting had been waiting had been waiting had been waiting had been waiting had been waiting
Tương Lai will wait will wait will wait will wait will wait will wait
TL Tiếp Diễn will be waiting will be waiting will be waiting will be waiting will be waiting will be waiting
Tương Lai hoàn thành will have waited will have waited will have waited will have waited will have waited will have waited
TL HT Tiếp Diễn will have been waiting will have been waiting will have been waiting will have been waiting will have been waiting will have been waiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wait would wait would wait would wait would wait would wait
Conditional Perfect would have waited would have waited would have waited would have waited would have waited would have waited
Conditional Present Progressive would be waiting would be waiting would be waiting would be waiting would be waiting would be waiting
Conditional Perfect Progressive would have been waiting would have been waiting would have been waiting would have been waiting would have been waiting would have been waiting
Present Subjunctive wait wait wait wait wait wait
Past Subjunctive waited waited waited waited waited waited
Past Perfect Subjunctive had waited had waited had waited had waited had waited had waited
Imperative wait Let′s wait wait

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button