Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Zoom

Cách chia động từ zoom rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ zoom ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ZOOM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to zoom zooming zoomed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn zoom zoom zooms zoom zoom zoom
Hiện tại tiếp diễn am zooming are zooming is zooming are zooming are zooming are zooming
Quá khứ đơn zoomed zoomed zoomed zoomed zoomed zoomed
Quá khứ tiếp diễn was zooming were zooming was zooming were zooming were zooming were zooming
Hiện tại hoàn thành have zoomed have zoomed has zoomed have zoomed have zoomed have zoomed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been zooming have been zooming has been zooming have been zooming have been zooming have been zooming
Quá khứ hoàn thành had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been zooming had been zooming had been zooming had been zooming had been zooming had been zooming
Tương Lai will zoom will zoom will zoom will zoom will zoom will zoom
TL Tiếp Diễn will be zooming will be zooming will be zooming will be zooming will be zooming will be zooming
Tương Lai hoàn thành will have zoomed will have zoomed will have zoomed will have zoomed will have zoomed will have zoomed
TL HT Tiếp Diễn will have been zooming will have been zooming will have been zooming will have been zooming will have been zooming will have been zooming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would zoom would zoom would zoom would zoom would zoom would zoom
Conditional Perfect would have zoomed would have zoomed would have zoomed would have zoomed would have zoomed would have zoomed
Conditional Present Progressive would be zooming would be zooming would be zooming would be zooming would be zooming would be zooming
Conditional Perfect Progressive would have been zooming would have been zooming would have been zooming would have been zooming would have been zooming would have been zooming
Present Subjunctive zoom zoom zoom zoom zoom zoom
Past Subjunctive zoomed zoomed zoomed zoomed zoomed zoomed
Past Perfect Subjunctive had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed had zoomed
Imperative zoom Let′s zoom zoom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button